ยันต์จตุอริยะสัจสี่

หมวด: 10 recommend เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561

ยันจตุอริยะสัจสี่


 ชื่อยันต์      :   จตุอริยะสัจสี่

บริเวณที่สัก :  หลัง หน้าอก

ความเชื่อ    : ยันต์ จตุอริยะสัจสี่ เป็นยันต์ที่มีพุทธคุณ เน้นไปทางคุ้มครองป้องกันตัวเอง ทำให้เกิดความสมดุลความสุข ความสงบ ความแข็งแกร่ง สามารถชนะใจตัวเอง และชนะคู่แข่ง "ทุ สะ นิ มะ" เป็นคาถาหัวใจอริยสัจ ๔

ทุ ย่อมาจาก ทุกข์ หมายถึง การมีอยู่ของทุกข์ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ที่ชื่อว่าทุกข์เพราะทนได้ยาก

สะ ย่อมาจาก สมุทัย หมายถึง เหตุเกิดทุกข์ ได้แก่ตัณหา คือความทะยานอยาก

นิ ย่อมาจาก นิโรธ หมายถึง ความดับทุกข์ ได้แก่ดับตัณหาให้สิ้นเชิง

มะ ย่อมาจาก มรรค หมายถึง ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้แก่อริยมรรค ๘ ประการ

ผู้ที่ได้รับการสักยันต์แล้ว จะต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี อยู่ในศีลในธรรม และต้องหมั่นทำบุญอยู่เสมอ

ฮิต: 6296